චක්‍රලේඛ

# චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ අංකය නිකුත් කළ දිනය
1 ජාතික මට්ටමේ පාසල් තොරතුරු තාක්ෂණ ශුරයෝ තරගාවලිය 2020/10 2020-02-19
2 සමස්ත ලංකා පාසල් ළමා චිත්‍ර තරගය - 2020 2020/11 2020-02-18
3 පස්වන ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව ධාරීන්ට ශිෂ්‍යාධාර ගෙවීම 2020/06 2020-01-17
4 සමස්ත ලංකා පාසල් සංගීත තරගය -2020 04/2020 2020-01-08
5 පාසල් උත්සව පැවැත්වීම හා පාසල් සිසුන් ප්‍රසිද්ධ උත්සව සදහා සහභාගී කරවීම 2019/50 2019-12-31
6 සමස්ත ලංකා පාසල් නර්තන තරගය -2020 2019/47 2019-12-16
7 සමස්ත ලංකා පාසල් බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරගය -2020 2019/46 2019-11-08
8 සුභග සිසුන් සදහා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන 2019-2021) 2019/44 2019-11-05
9 පස්වන ශ්‍රේණිය සදහා 2020 වර්ෂයේ සිට නව විෂය මාලාව ක්‍රියාත්මක කිරීම 2019/42 2019-10-29
10 ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ සේවා ව්‍යවස්ථාවට අංක 2141/6 හා 2019.09.16 දිනැති අති‍ විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මඟින් ඇතුලත් කරනු ලැබූ සංශෝධනයන් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම. 43/2019 2019-10-16
11 පාසල තුළ ඉංග්‍රීසි භාෂාව දෙවන භාෂාවක් ලෙස ඉගැන්වීම විධිමත් කිරීම 2019/40 2019-09-11
12 පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුලත් කිරීම - 2019 29/2019 2019-08-29
13 පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම - සංශෝධනය 29/2019 (i) 2019-08-29
14 ජාතික පාසල්, විද්‍යාපීඨ හා ගුරු විද්‍යාලවල පවතින පුරප්පාඩු සඳහා කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණික නොවන) ඛණ්ඩ 02 සේවා ගණයේ ලේඛන සහකාර තනතුර හා සහකාර ශිෂ්‍ය නිවාසාධිකාරි තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය -2019 2019/39 2019-08-27
15 ළමා නිවාසවල දරුවන්ට ආසන්නම ජාතික පාසලට ඇතුළත් වීමට අවස්ථාව ලබා දිම 2019/38 2019-07-31
16 රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් වල අනුමත පත්වීම්ධාරී ගුරුවරුන් සදහා 2017 අයවැය මලින් යෝජිත ආපදා ණය වරප්‍රසාද ලබා දිම 2019/35 2019-07-12
17 2 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා සිසුන් ඇතුළත් කිරීම 2019/33 2019-06-26
18 නිවාඩු අනුමත කිරීම හා වාර්තා පවත්වාගෙන යාම විධිමත් කිරීම 2019/14 2019-06-24
19 ව්‍යාපෘති සහායක (නොවිධිමත් අධ්‍යාපන/ විශේෂ අධ්‍යාපන) තනතුරුධාරින් සදහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2019/31 2019-06-12
20 ජාතික අධ්‍යාපන කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය යටතේ වන ගුරු භවතුන්ගේ මානව සම්පත් කළමනාකරණ මාර්ගගත (Online) පද්ධතිය 2019/30 2019-06-07