චක්‍රලේඛ

# චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ අංකය නිකුත් කළ දිනය
1 2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනිමේ අයිතිවාසිකම පිළිබද පනත මහජනතාව වෙත සමීප කිරීමේ අරමුණින් පවත්වනු ලබන සමස්ත ලංකා සිංහල සහ දමිල මාධ්‍ය ගද්‍ය රචනා හා විවාද තරගාවලිය පැවැත්වීම සදහා මූලික උපදෙස් 2018/32 2018-07-19
2 වතු පාසල් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සමාගම් යටතේ පාලනය වන රාජ්‍ය වතු වලින් ඉඩම් ලබා ගැනීම 2018/25 2018-07-06
3 අධ්‍යාපන ආංශික සංවර්ධන රාමුව හා වැඩසටහන (2015-2019) අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය 2018/27 2018-06-25
4 රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසලක සිටිය යුතු අධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලය නිර්ණය කිරීම 2018/17 2018-06-20
5 පාසල් ගුරුවරියන් සඳහා ගර්භනී සමයට උචිත ඇඳුමක් හඳුන්වා දීම 2018/21(i) 2018-06-04
6 පාසල් වල පළමු ශ්‍රේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම 2018/24 2018-05-31
7 පාසල් ගුරුවරියන් සඳහා ගර්භනී සමයට උචිත ඇඳුමක් හඳුන්වා දීම 2018/21 2018-05-23
8 පාසල් පුස්තකාල හා ඉගෙනුම් සම්පත් මධ්‍යස්ථාන සඳහා උපදෙස් සංග්‍රහය සංශෝධනය 2018/11 2018-04-25
9 පාසල් ක්‍රීඩා ප්‍රවර්ධනය 2018/18 2018-04-23
10 2017 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක නව විද්‍යා විෂයය නිර්දේශය හදාරන සිසුන් 2019 වර්ෂයේ සිය ඉදිරියට අ.පො.ස(උ/පෙළ) විභාගයට සූදානම් කිරීම 2018/16 2018-03-29
11 සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල 2018 2018/13 2018-03-14
12 පාසල්,කලාප, පළාත් මා සමස්ත ලංකා මට්ටමේ දෙවන ජාතික භාෂා (සිංහල/දෙමළ) වාර්ෂික තරගාවලිය පැවැත්විම සඳහා වන චක්‍රලේඛය සංශෝධනය 2018/12 2018-03-13
13 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය, පාසල් ,කලාප,පළාත්, සමස්ත ලංකා හා ජාතික මට්ටමේ වාර්ෂික තරගාවලිය පැවැත්විම සදහා වන චක්‍රලේඛ සංශෝධනය- 2018 2018/09 2018-03-12
14 2 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණි දක්වා සිසුන් ඇතුළත් කිරීමට අදාළ 2008/37 චක්‍රෙල්ඛයේ 06 ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධ නව සංශෝධනය 2018/03 2018-02-16
15 සමස්ත ලංකා පාසල් බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරගය -2018 2018/08 2018-01-30
16 පාසල්,කලාප, පළාත්, සමස්ත ලංකා හා ජාතික මට්ටමේ සමාජ විද්‍යා තරගාවලිය පැවැත්වීම සඳහා වන චක්‍රලේඛය සංශෝධනය 2018/02 2018-01-19
17 ආධාර ලබන රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් වල ගුරුවරුන් සදහා 2017 අය වැය තුළින් යෝජිත දේපළ ණය වරප්‍රසාද ලබා දිම 2017/48 2017-12-29
18 ආධාර ලබන රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් වල ගුරුවරුන් සදහා 2017 අය වැය තුළින් යෝජිත ආපදා ණය වරප්‍රසාද ලබා දිම 2017/47 2017-12-29
19 ද්විතියික ශ්‍රේණි (6-11) සඳහා නව විෂයමාලාව ක්‍රියාත්මක කිරීම 2018/01 2017-12-29
20 'කළණ මිතුරු පොත් සුමිතුරු'- තිරසර කියවීම් ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන 2017/44 2017-11-29