චක්‍රලේඛ

# චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ අංකය නිකුත් කළ දිනය
1 ආධාර ලබන රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් වල ගුරුවරුන් සඳහා 2017 අයවැය තුළින් යෝජිත අග්‍රහාර රක්ෂණ ක්‍රමයේ වරප්‍රසාද ලබා දීම 19/2017 2017-05-23
2 විදුහල්පතිවරුන් සඳහා විශේෂ දීමනාවක් ලබා දීම 16/2017 2017-03-14
3 මානව සම්පත් සංවර්ධන සැලැස්ම 2017/14 2017-02-28
4 ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2561 වන වෙසක් සැමරුම් සතිය(2017.05.07 සිට 2017.05.13) 2017/11 2017-01-27
5 ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ විදුහල්පතිවරුන් සහ ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ ගුරුවරුන් අතුරින් වැටුප් වර්ධක ගැලපුම් දීමනාවක් ලබමින් සිටින නිලධාරීන්ගේ වැටුප රා.ප.ච03/2016 අනුව පරිවර්තනය කළ යුතු ආකාරය 2017/07 2017-01-17
6 සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල 2017 2017/04 2017-01-11
7 සමස්ත ලංකා පාසල් බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරඟය - 2017 2017/05 2017-01-11
8 සමස්ත ලංකා පාසල් සංගීත තරඟය - 2017 2017/02 2017-01-11
9 සමස්ත ලංකා පාසල් නර්තන තරඟය-2017 2017/03 2017-01-11
10 සමස්ත ලංකා පාසල් ළමා චිත්‍ර තරඟය -2017 2017/01 2017-01-11
11 සමස්ත ලංකා කර්ණාටක සංගීත තරඟය- 2017 2017/06 2017-01-11
12 සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා ප්‍රවර්ධන චක්‍රලේඛය 2017 34/2016 2016-12-09
13 ගුරු විද්‍යාලයන්හි ගුරු අධ්‍යාපන පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා ගුරුවරුන් තෝරා ගැනීම 2017/2018 2016/28 2016-12-06
14 සිසුන් හා දෙමාපියන් විසින් ගුරුභවතුන් වෙත විවිධ ත්‍යාග ප්‍රධානය කිරිම 2016/33 2016-11-18
15 විදුහල්පති වාර්තා පොත 29/2016 2016-11-11
16 පාසැල් වෙනුවෙන් පාසල් නිළඇඳුම ලබා දීම සඳහා වන චක්‍රලේකය 2016-30 2016-11-03
17 පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීම 17/2016(ii) 2016-09-26
18 පාසල් භූමියට පිවිසෙන දෙමව්පියන්ගේ ඇඳුම සම්බන්ධව 2016-21 2016-09-22
19 සංවර්ධන ඉලක්ක අරමුණු කරගෙන දිවයිනේ සියලුම පාසල් වල ප්‍රධාන සැලසුම් (Master Plan) සකස් කිරිම (2016-2020) 24/2016 2016-09-06
20 පාසල් වාර සටහන 2017 2016-23 2016-08-05