චක්‍රලේඛ

# චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ අංකය නිකුත් කළ දිනය
1 ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ ස්ථාන මාරු පටිපාටිය- 2018 2017/26 2017-06-30
2 අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් නිලධරයින්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු -2018 2017/25s 2017-06-23
3 පාසල්, පිරිවෙන් හා අනිකුත් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදීම 2017/21 2017-06-21
4 පාසල් පදනම් කරගත් තක්සේරුකරණ වැඩසටහන 2017 වර්ෂයේ හා ඉන් ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කිරිම. 2017/23 2017-06-01
5 ආධාර ලබන රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් වල ගුරුවරුන් සඳහා 2017 අයවැය තුළින් යෝජිත අග්‍රහාර රක්ෂණ ක්‍රමයේ වරප්‍රසාද ලබා දීම 19/2017 2017-05-23
6 සමස්ත ලංකා ගණිත දැනුම මිනුම තරගාවලිය 2017 2017-04-28
7 විදුහල්පතිවරුන් සඳහා විශේෂ දීමනාවක් ලබා දීම 16/2017 2017-03-14
8 මානව සම්පත් සංවර්ධන සැලැස්ම 2017/14 2017-02-28
9 ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2561 වන වෙසක් සැමරුම් සතිය(2017.05.07 සිට 2017.05.13) 2017/11 2017-01-27
10 ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ විදුහල්පතිවරුන් සහ ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ ගුරුවරුන් අතුරින් වැටුප් වර්ධක ගැලපුම් දීමනාවක් ලබමින් සිටින නිලධාරීන්ගේ වැටුප රා.ප.ච03/2016 අනුව පරිවර්තනය කළ යුතු ආකාරය 2017/07 2017-01-17
11 සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල 2017 2017/04 2017-01-11
12 සමස්ත ලංකා පාසල් බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරඟය - 2017 2017/05 2017-01-11
13 සමස්ත ලංකා පාසල් සංගීත තරඟය - 2017 2017/02 2017-01-11
14 සමස්ත ලංකා පාසල් නර්තන තරඟය-2017 2017/03 2017-01-11
15 සමස්ත ලංකා පාසල් ළමා චිත්‍ර තරඟය -2017 2017/01 2017-01-11
16 සමස්ත ලංකා කර්ණාටක සංගීත තරඟය- 2017 2017/06 2017-01-11
17 සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා ප්‍රවර්ධන චක්‍රලේඛය 2017 34/2016 2016-12-09
18 ගුරු විද්‍යාලයන්හි ගුරු අධ්‍යාපන පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා ගුරුවරුන් තෝරා ගැනීම 2017/2018 2016/28 2016-12-06
19 සිසුන් හා දෙමාපියන් විසින් ගුරුභවතුන් වෙත විවිධ ත්‍යාග ප්‍රධානය කිරිම 2016/33 2016-11-18
20 විදුහල්පති වාර්තා පොත 29/2016 2016-11-11