චක්‍රලේඛ

# චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ අංකය නිකුත් කළ දිනය
1 සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල 2018 2018/13 2018-03-14
2 2 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණි දක්වා සිසුන් ඇතුළත් කිරීමට අදාළ 2008/37 චක්‍රෙල්ඛයේ 06 ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධ නව සංශෝධනය 2018/03 2018-02-16
3 සමස්ත ලංකා පාසල් බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරගය -2018 2018/08 2018-01-30
4 පාසල්,කලාප, පළාත්, සමස්ත ලංකා හා ජාතික මට්ටමේ සමාජ විද්‍යා තරගාවලිය පැවැත්වීම සඳහා වන චක්‍රෙප්ඛය සංශෝධනය 2018/02 2018-01-19
5 ආධාර ලබන රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් වල ගුරුවරුන් සදහා 2017 අය වැය තුළින් යෝජිත දේපළ ණය වරප්‍රසාද ලබා දිම 2017/48 2017-12-29
6 ආධාර ලබන රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් වල ගුරුවරුන් සදහා 2017 අය වැය තුළින් යෝජිත ආපදා ණය වරප්‍රසාද ලබා දිම 2017/47 2017-12-29
7 ද්විතියික ශ්‍රේණි (6-11) සඳහා නව විෂයමාලාව ක්‍රියාත්මක කිරීම 2018/01 2017-12-29
8 'කළණ මිතුරු පොත් සුමිතුරු'- තිරසර කියවීම් ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන 2017/44 2017-11-29
9 දුෂ්කර, අතිදුෂ්කර, හුදකලා පාසල් සිසුන් වෙනුවෙන් පාවහන් වෙනුවට තිළිණපත් ලබා දිම 2017/45 2017-11-29
10 පාසල් පුස්තකාල පොත්/ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම සදහා වන නිර්ණායක -2017 2017/39 2017-11-27
11 පාසල් සිසුන් වෙනුවෙන් පාසල් නිල ඇඳුම් සඳහා තිළිණපත් ලබා දීමේ චක්‍රලේඛය 2017/42 2017-11-16
12 පාසල්, පිරිවෙන් හා අනිකුත් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදීම 2017/21(i) 2017-11-08
13 සමස්ත ලංකා පාසල් හස්ත කර්මාන්ත තරගය හා ප්‍රදර්ශනය 2017/41 2017-11-06
14 රජයේ අනුමත ආධාර ලබන/නොලබන පෞද්ගලික පාසල් වල අධ්‍යාපනික හා ආයතනික කටයුතු පිළිබද 2005/31 චක්‍රලේඛය සංශෝධනය කිරීම 2017/40 2017-10-24
15 ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ නව සේවා ව්‍යවස්ථාව යටතේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් හා සන්ධාන භාෂා පරීක්ෂණ සම්පූර්ණ කිරීම. 2017/32 2017-10-06
16 තුන්වන ශ්‍රේණියේ සිට 2018 වසරේ සිට නව විෂය මාලාව ත්‍රියාත්මක කිරීම 2017/38 2017-10-06
17 'සුරක්ෂා ' සිසු රක්ෂණාවරණය 2017/35 2017-09-29
18 13 වසරක සහතික කරන ලද අධ්‍යාපන වැඩසටහන - 2017 12,13 ශ්‍රේණි සඳහා වෘත්තීය විෂය ධාරාව හඳුන්වා දීම 2017/37 2017-09-20
19 ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාමය- 2017 2017/36 2017-09-19
20 ශ්‍රි ලංකාවේ විශ්ව විද්‍යාල, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය හා රජයේ පිළිගත් වෙනත් තෘතීයික අධ්‍යාපන ආයතනවල දේශීය පාඨමාලාවන් හැදෑරිම සඳහා අධ්‍යයන නිවාඩු ලබා දීම 2017/31 2017-08-18