බස්නාහිර පළාත

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක ෆැක්ස්

ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය

ප්‍රධාන අමාත්‍ය කාර්යාලය, බස්නාහිර පළාත් සභාව, 'රන්මගපාය', බත්තරමුල්ල

 

 

පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, 'රන්මගපාය', බත්තරමුල්ල

 

 

පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, නො. 76, ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවත, කොළඹ 07

011-2693883/
011-2693895

011-2693894

අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාලන) - එම -

011-2682262/
011-2682263

011-2693894
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන හා සැලසුම්)
- එම - - එම - - එම -
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
- එම - 011-2691574 011-2693894