තිරුක්කෝවිල් කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, තිරුක්කෝවිල්

067-2265357

067-2265356

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ගණකාධිකාරී

- එම - 067-2265358 067-2265356 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.