තුනුක්කායි කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, තුනුක්කායි, මාන්කුලම්

024-3244865

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ගණකාධිකාරී

- එම -

024-3248539