ගලෙන්බිඳුණුවැව කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, ගලෙන්බිඳුණුවැව

025-2258245

   

ගණකාධිකාරී

- එම - 025-3775151