කැබිතිගොල්ලෑව කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කැබිතිගොල්ලෑව

025-2298615

   

ගණකාධිකාරී

- එම - 025-3775153