ඉබ්බාගමුව කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, ඉබ්බාගමුව

037-2259280

037-2259651  

ගණකාධිකාරී

- එම - 037-2259278