නිකවැරටිය කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස්
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, නිකවැරටිය

037-2260354

037-2260354

ගණකාධිකාරී - එම -

037-2260369