නිවිතිගල කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස්
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, නිවිතිගල

045-2279423

045-2279423

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

- එම -

045-2279423

- එම -