කෑගල්ල කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කෑගල්ල

035-2222517

035-2222520

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

අතිරේක කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - එම -

035-2222520

035-2222520

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී - එම -

035-2222202

035-2222520
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.