පස්සර කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්
එම්.ඒ.එස්.පෙරේරා මහතා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, පස්සර

055-2288779

055-2288779

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඩබ්.එම්.එන්.විකමසිංහ 

ගණකාධිකාරී (වැඩබලන)

- එම - 055-2225534 055-2225534 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.