හෝමාගම කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හෝමාගම

011-2855219

0112-855219   

අතිරේක කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

- එම - 011-2855225   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ගණකාධිකාරී

- එම - 011-2855245   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.