ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවය

  • ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයේ 18 වන වගන්තිය අංක 2076/14 හා 2018 ජූනි 19 දිනැති අති විශේෂ ගැසට්පත්‍රය මගින් කරන ලද සංශෝධනය  මෙතැනින් බා ගත කරගන්න
  • එකී සංශෝධනයේ 18.1.1 වන වගන්තිය නැවත අංක 2079/39 හා ජූලි 11 දිනැති අති විශේෂ ගැසට්පත්‍රය මගින් කරන ලද සංශෝධනය  මෙතැනින් බා ගත කරගන්න