අධ්‍යාපන සේවා ආයතන

 11

පී.එම්.සලාහුදීන් මහතා 
අතිරේක ලේකම්
අධ්‍යාපන සේවා ආයතන (2 වන මහල)
නම තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
පී.එම්.සලාහුදීන් මහතා 

අතිරේක ලේකම්

011-2784813 1218 011-2787383  

විදුහල්පති ශාඛාව

 

 

ශාඛාවේ කාර්යයන් 

 • විදුහල්පති සේවා ව්‍යවස්ථාව සම්පාදනය කිරීම හා කාලානුරූපි සංශෝධන අනුව යාවත්කාලීන කිරීම.
 • ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ පුරප්පාඩු අනුව සේවයට සීමිත තරඟ විභාගවලින් බඳවා ගැනීම හා ස්ථානගත කිරීම
 • ශ්‍රේණි අතර උසස් කිරීම් පුරප්පාඩු අනුව සිදු කිරීම හා ස්ථානගත කිරීම
 • විදුහල්පති සේවයේ වාර්ෂික හා වාර්ෂික නොවන ස්ථාන මාරු හා තාවකාලික අනුයුක්ත කිරීම් සම්බන්ධ කටයුතු
 • සේවයේ ස්ථිර කිරීම් කටයුතු සිදු කිරීම
 • ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ නිලධාරින්ගේ විශ්‍රාම ගැන්වීම් කටයුතු සිදු කිරීම
 • සේවා ව්‍යවස්ථාව අනුව අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම
 • කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග පැවැත්වීම හා ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම
 • කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සහන ඉල්ලීම් ලබා දීම
 • විදුහල්පති සේවයෙන් වෙනත් තනතුරු සඳහා මුදා හැරීම
 • භාෂා ප්‍රවීනතාවයෙන් නිදහස් කිරීම හා භාෂා දීමනා සම්බන්ධව ක්‍රියා කිරීම
 • නැවත සේවයේ පිහිටුවීම් හා පෙර සේවයට යාම සම්බන්ධ ඉල්ලීම් සලකා බැලීම
 • වැටුප් සම්බන්ධ ගැටළු සම්බන්ධයෙන් කලාප හා අනෙකුත් අදාළ පාර්ශව දැනුවත් කිරීම
 • හදිසි අනතුරු වන්දි සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම
 • විදුහල්පති සේවයේ නිලධාරීන්ගේ අනෙකුත් ආයතනික ගැටළු සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කිරීම
 • අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී නිලධාරීන්ගේ ආයතනික කාර්යයන් සම්බන්ධයෙන් අදාළ ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීම
 • මානව හිමිකම්, මහජන පෙත්සම්, පාර්ලීමේන්තු ප්‍රශ්ණ, පාර්ලීමේන්තු උපදේශක කාරක සභා, ඔම්බුඩ්ස්මන් හා අල්ලස් ,දූෂණ කොමිෂන් , රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභා වැනි ආයතන වලින් කරන ඉල්ලීම් සදහා පිළිතුරු සකස් කිරීම හා අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී එම ආයතනවල පෙනී සිටීම

 නිලධාරී  ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් 011-2786674 1296       011-2786674  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
සහකාර ලේකම් - 1 011-2784827 1259         011-2786674  
සහකාර ලේකම් - 11 011-2786252 1206    
 ශාඛාව ,, 1269    

ගුරු ආයතන ශාඛාව

 

 ශාඛාවේ කාර්යයන් 

 • ගුරු සේවයේ අන්තර්ග්‍රහණය, උසස්වීම්, විශ්‍රාම ගැන්වීම්, වැටුප් පිළිබද පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්, පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තු වෙත උපදෙස් ලබා දීම
 • ගුරු සේවයේ ජාතික පාසල්වල සිට තාවකාලිකව/ස්ථීරව මුදා හැරීම් කිරීම
 • ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාව පිළිබද කටයුතු, ගුරු සේවයට අදාළ චක්‍රලේඛ නිකුත් කිරීම හා ඒ පිළිබද කටයුතු
 • ජාතික පාසල් ගුරුවරුන්ගේ පත්කිරීම්, නැවත සේවයේ පිහිටුවීම් ඇතුළු ආයතනික කටයුතු කිරීම
 • මානව හිමිකම්, ඔම්බුඩ්ස්මන්, මහජන පෙත්සම් ආදී බාහිර ආයතන වෙත ගුරු සේවය සම්බන්ධ ගැටළුවල දී පිළිතුරු සැපයීම


නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස්
සෘජු දිගුව
ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම් 011-2784819 1257 011-2784819 
සහකාර ලේකම් 1 011-2785634 1236  
සහකාර ලේකම් 2  011-2786749  1399  
 ශාඛාව -එම- 1256  

අධ්‍යාපන සේවා ආයතන ශාඛාව

 

දැක්ම

කාර්යක්ෂම ඵලදායී අධ්‍යාපන සේවාවක්

මෙහෙවර ප්‍රකාශය
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සමස්ත මෙහෙවර සඳහා ශ්‍රි ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ පරිපාලන කටයුතු ක්‍රමවත් ව පවත්වාගෙන යාම

ශාඛාවේ කාර්යයන්

 • සීමිත, විවෘත,  ජ්‍යෙෂ්ඨ කුසලතා මත තරග විභාගවලින් ශ්‍රි ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ III පන්තියට බඳවා ගැනීම
 • ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ නිලධාරින්ගේ පත්කිරීම් හා ස්ථීර කිරිම්
 • ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ නිලධාරින් කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්වලින් නිදහස් කිරීම
 • ඔවුන්ගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීම
 • ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ නිලධාරින් II පන්තියට හා I පන්තියට උසස් කිරීම්
 • ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ නිලධාරින් මාරු කිරීම්, මුදා හැරීම්, වැටුප් සකස් කිරීම්, විශ්‍රාම ගැන්වීම්, නැවත සේවයේ යෙදවීම් ආදී සියලු ම කටයුතු
 • ජාතික පාසල් සඳහා විදුහල්පතිවරුන් සහ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන් පත් කිරීම


නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස්
සෘජු දිගුව
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් 011-2786674 1296  011-2786674
සහකාර ලේකම්  011-2787330
1260 011-2786674
 ශාඛාව -එම- 1261  

ගුරු අධ්‍යාපනඥ ශාඛාව

 

දැක්ම 

කාර්යක්ෂම ඵලදායී ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවාවක්

මෙහෙවර ප්‍රකාශය
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සමස්ථ මෙහෙවර සඳහා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ නිලධාරින්ගේ ආයතන කටයුතු ක්‍රමවත්ව පවත්වාගෙන යාම

ශාඛාවේ කාර්යයන්

 • ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ නිලධාරින්ගේ ආයතනික කටයුතු

 

නිලධාරී  ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස්
සෘජු දිගුව
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් 011-2786674 1296 011-2786674
සහකාර ලේකම් 011-2787083  1262 011-2786674
 ශාඛාව -එම- 1223