අධ්‍යාපන සේවා ආයතන

 11

පී.එම්.සලාහුදීන් මහතා 
අතිරේක ලේකම්
අධ්‍යාපන සේවා ආයතන (2 වන මහල)
නම තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
පී.එම්.සලාහුදීන් මහතා 

අතිරේක ලේකම්

011-2784813 1218 011-2787383