ජාතික භාෂා හා මානව ශාස්ත්‍ර

සිංහල භාෂා හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය - 2019 අධ්‍යාපන කලාප මට්ටමේ ලිඛිත තරගාවලිය

2019 අප්‍රේල් මස 27 සහ 28 දෙදින තුළ, අධ්‍යාපන කලාප මට්ටමින් දිවයින පුරා පැවැත්වීම සදහා කටයුතු සූදානම් කර තිබූ උක්ත තරගාවලිය දැනට දිවයින තුළ පවත්නා වාතාවරණය සැළකිල්ලට ගනිමින්  දින නියමයකින් තොරව කල් දැමීමට තීරණය කරන ලදී. 

මෙම තරග පවත්වනු ලබන දිනයන් පසුව දැනුම් දෙනු ලැබේ.

 

2019 වසර සඳහා සංවිධානය කරනු ලැබ ඇති වැඩසටහන්.

 

මාසය

දිනය

වැඩසටහන

අප්‍රේල්

27 - සෙනසුරාදා

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය - (ලිඛිත තරග)

අධ්‍යාපන කලාප මට්ටම.

28 - ඉරිදා

ජූලි

13 - සෙනසුරාදා

සමස්ත ලංකා දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය

- (ලිඛිත / වාචිකතරග)

14 - ඉරිදා

20 - සෙනසුරාදා

සමස්ත ලංකා දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය

- (කණ්ඩායම් සහ වෙනත්)

21 - ඉරිදා

සැප්තැම්බර්

14- සෙනසුරාදා

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය - (ලිඛිත තරග)

15 - ඉරිදා

21 - සෙනසුරාදා

දෙවන ජාතික භාෂා තරගාවලිය - (ලිඛිත තරග) - පළාත් මට්ටම.

22 - ඉරිදා

ඔක්තෝම්බර්

05 - සෙනසුරාදා

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය - (වාචික තරග)

06 - ඉරිදා

19- සෙනසුරාදා

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය - (වාචික තරග)

සමස්ත ලංකා දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය

- ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය

20 - ඉරිදා

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය - (වාචික තරග)

26 - සෙනසුරාදා

සමස්ත ලංකා/ ජාතික සමාජ විද්‍යා තරගාවලිය

නොවැම්බර්

09 - සෙනසුරාදා

සමස්ත ලංකා දෙවන ජාතික භාෂා තරගාවලිය

10 - ඉරිදා

දෙසැම්බර්

19 - බ්‍රහස්පතින්දා

සමස්ත ලංකා දෙවන ජාතික භාෂා තරග - ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය

සමස්ත ලංකා ජාතික සමාජවිද්‍යා තරගාවලිය - 2018/11/03

දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය විභාගයට සහභාගිවීම නිසා ඉහත තරගාවලිය සඳහා සහභාගිවීමට නොහැකි වන ළමුන් සඳහා ඉදිරියේ දී වෙනම විභාගයක් පැවැත්වීමට කටයුතු කරනු ඇත.

ඒ සඳහා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ධර්මාචාර්ය විභාගය සඳහා සහභාගි වීම වෙනුවෙන් නිකුත් කර ඇති ප්‍රවේශ පත්‍රයේ පිටපතක් සමඟ ප.අ.අ. මඟින් ඉසුරුපාය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා හා මානව ශාස්ත්‍ර ඒකකය වෙත 2018-11-10 දිනට පෙර ලිඛිත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරන්න.

 

අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

ජාතික භාෂා හා මානව ශාස්ත්‍ර

2018 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය - (වාචික තරග)

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය - 2018  සමස්ත ලංකා හා ජාතික මට්ටම (වාචික තරග)

 

  කාල සටහන

දිනය

විෂය(තරගය )

ශ්‍රේණිය

ආරම්භ කරන වේලාව

ස්ථානය

2018/10/06

පද්‍ය ගායනා

06, 07

පෙ.. 9.00

කො/ආනන්ද විද්‍යාලය

කථික

9

පෙ.. 9.00

කො/ආනන්ද විද්‍යාලය

10

පෙ.. 11.30

2018/10/07

පද්‍ය ගායනා

9

පෙ.. 9.00

කො/ආනන්ද විද්‍යාලය

10

පෙ.. 11.30

කථික

6,7

පෙ.. 9.00

කො/ආනන්ද විද්‍යාලය

8

පෙ.. 11.30

2018/10/13

පද්‍ය ගායනා

8

පෙ.. 9.00

කො/ආනන්ද විද්‍යාලය

11

පෙ.. 11.30

කථික

11

පෙව.   9.00

කො/ආනන්ද විද්‍යාලය

12/13

පෙ.. 11.30

2018/10/14

කියවීම

6,7

පෙ.. 9.00

කො/ආනන්ද විද්‍යාලය

8,9

පෙව.   11.30

පද්‍ය ගායනා

12/13

පෙ.. 9.00

කො/ආනන්ද විද්‍යාලය

මෙම තරග සහා පළාත් මට්ටමින් ඉහත ඉසව්වලින් ප්‍රථම සහ දෙවන ස්ථාන ලබා ගත් තරගකරුවන් සහභාගිවිමට නියමිතය. ඒ සහා කැදවීම් ලිපි දැනටමත් යවා ඇති අතර යම් විමසිමක් කළ යුතු නම් දුරකථන අංක 0112-787037 / 071 - 0826353 ඔස්සේ සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ පී.ර් වීරක්කොඩි මහතා අමතන මෙන් දන්වා සිටිමි.