ජාතික භාෂා හා මානව ශාස්ත්‍ර

Display # 
Title
දෙවන ජාතික භාෂා සමස්ත ලංකා තරගාවලිය - 2019 ජය සංකේත ප්‍රදානොත්සවය
අ.පො.ස(සාමාන්‍ය පෙළ) සිංහල විෂය පෙරහුරු විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර
සිංහල භාෂා හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය - 2019 අධ්‍යාපන කලාප මට්ටමේ ලිඛිත තරගාවලිය
2019 වසර සඳහා සංවිධානය කරනු ලැබ ඇති වැඩසටහන්.
දෙවන ජාතික භාෂා (සිංහල/දෙමළ) සමස්ත ලංකා තරගාවලිය - 2018
සමස්ත ලංකා ජාතික සමාජවිද්‍යා තරගාවලිය - 2018/11/03
2018 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය - (වාචික තරග)
2018 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය -(ලිඛිත තරග)
ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන - උතුරු හා උතුරු මැද පළාත
2018. 04. 04 දින අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැති දෙවන ජාතික භාෂා සමස්ත ලංකා තරගාවලියේ සම්මාන ප්‍රදාන උළෙල - 2017