මුදල්

 
 57 වයි.එම්.එස්.ගුණසේකර මයා
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී
(4 වන මහල)

 

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී 0112788809 1930 0112788809 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී (මූල්‍ය කළමනාකරණ) 011 2784830  1475  011-2784830   
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී (ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ)  0112786751  1486  0112786751  
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී (ප්‍රසම්පාදන) 0112788809 1930 0112788809  

මුදල් ශාඛාව

 

දැක්ම
දැයේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන සංවර්ධනයට අරමුදල් ඵලදායී ලෙස මෙහෙයවීම


මෙහෙවර ප්‍රකාශය

අධ්‍යාපන  අමාත්‍යාංශයේ වැය  ශීර්ෂ (126) යටතේ  වාර්ෂික  අය වැය ඇස්තමේන්තුව මගින් ලබා දෙන පුනරාවර්තන ප්‍රතිපාදන හා භාණ්ඩාගාරය විසින් නිකුත් කරන අග්‍රිම, උපකාර්යාල (පළාත්වල ජාතික පාසල්, උපකෘත පාසල්, පිරිවෙන් හා ගුරු විද්‍යාල/විද්‍යාපීඨ) වෙත ඒවායේ අරමුණු හා අවශ්‍යතාවන් ඉටුවන පරිදි මූල්‍ය පාලනයකින් යුතුව නිකුත් කිරීම, මෙහෙයවීම හා භාණ්ඩාගාරය සමග සම්බන්ධීකරණය කර මූල්‍ය කටයුතු පාලනය


ශාඛාවේ කාර්යයන්

 • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වැය ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම
 • විසර්ජන ගිණුම පිළියෙල කිරීම
 • පුනරාවර්තන වැය විෂයයන්හි ප්‍රතිපාදන නිකුත් කිරීම හා වැය ලෙජරයන් පවත්වාගෙන යාම
 • අමාත්‍යාංශයේ ගිණුම් සාරාංශය මහා භාණ්ඩාගාරය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම
 • අමාත්‍යාංශයට අයත් සියලු ම උප කාර්යාල වෙත අක්මුදල් ලබා දීම හා අක්මුදල් පාලන ගිණුම පවත්වා ගෙන යාම

 

නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ගණකාධිකාරී (මුදල්) 011-2784831 1466 011-2784831  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ශාඛාව 011-2784831 1470    

සැපයීම් ශාඛාව

 

 ශාඛාවේ කාර්යයන් 

 • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ හා අමාත්‍ය කාර්යාලයේ අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන ලිපි ද්‍රව්‍ය හා භාණ්ඩ මිල දී ගැනීම, ගබඩා කිරීම, බෙදා හැරීම් කටයුතු
 • ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම, නඩත්තු කිරීම හා සේවා කටයුතු, අමාත්‍යාංශයට අදාළ සියලුම මුද්‍රණ කටයුතු
 • ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ, ගුරු විදුහල්වල භාණ්ඩ සමීක්ෂණ කටයුතු හා පසු විපරම් කටයුතු, හානි හා පාඩු කපා හැරීමේ කටයුතු
 • මු.රෙ.66.104 විධි විධාන අනුව අමාත්‍යාංශ වත්කම් ලේඛනය යාවත්කාලීනකර පවත්වාගෙන යාම

 
නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ගණකාධිකාරී 011-2785636 1445 011-2785636 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 ශාඛාව 011-2785636 1446    

විවිධ ගිණුම් ශාඛාව

 

ශාඛාවේ කාර්යයන්

 • ESDG(WB), ADB, UNICEF, UNESCO, Save the Children යනාදී විදේශාධාර ව්‍යාපෘති ඇතුළු සියලු ප්‍රාග්ධන විෂයයන්ට අදාළ ව ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම, ප්‍රතිපාදන නිදහස් කිරීම, වියදම් වාර්තා කිරීම සහ විසර්ජන ගිණුම පිළියෙල කිරීම
 • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය, විභාග දෙපාර්තමේන්තුව, අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික පුස්තකාල ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලය යනාදී ආයතනවල මූල්‍ය හා ගිණුම් සම්බන්ධීකරණයට අදාළ කටයුතු
 • ජාතික පාසල් 341ක්, විද්‍යාපීඨ 18ක්, ගුරු මධ්‍යස්ථාන 100ක්, ගුරු විදුහල් 10ක් සහ අමාත්‍යාංශය ද ඇතුළත්ව රජයේ නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් බී ගිණුමේ ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම, ප්‍රතිපාදන නිදහස් කිරීම හා වාර්ෂික ඒකාබද්ධ සැසදීම් ප්‍රකාශය පිළියෙල කිරීම
 • මු.රෙ. 115 යටතේ අනුමැතිය ලබා දීම සම්බන්ධ කටයුතු

 
නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ගණකාධිකාරී 011-2784833 1456 011-2785573  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ශාඛාව 011-2784833 1447    

විශ්‍රාම වැටුප් ශාඛාව

 

දැක්ම 

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සේවයේ යෙදී සිට විශ්‍රාම යන නිලධාරීන්ට තෘප්තිමත් විශ්‍රාම දිවියක් ගොඩනැගීමට දායකවීම


මෙහෙවර

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සේවය කළ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප කඩිනම් හා කාර්යක්ෂමව සකස්කිරීම හා එමගින් රාජ්‍ය සේවකයන්ට හා ඔවුන්ගේ යැපෙන්නන්ට අනාගත සුභ සිද්ධිය ළඟාකරදීම


ශාඛාවේ කාර්යයන්

 • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සේවය කරනු ලබන නිලධාරීන් විශ්‍රාම ගිය පසු ඔවුන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් සකස්කිරීම
 • ජාතික පාසල්වල, ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවල සහ ගුරු විද්‍යාලවල මුල්‍ය කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම
 • මුදල් 104 පරීක්ෂණ පැවැත්වීම හා ඊට අදාළ සියලු කටයුතු ඉටුකිරීම

 
නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ගණකාධිකාරී (විශ්‍රාම වැටුප් /
ජාතික පාසල් හා විද්‍යාපීඨ මූල්‍ය අධීක්ෂණය)
011-2784162
1458 011-2784162 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 ශාඛාව 011-2784162 1462    

 

ගෙවීම් ශාඛාව

 

ශාඛාවේ කාර්යයන් 

 • සියලු ම පුනරාවර්තන හා මූලධන ගෙවීම් සිදු කිරීම
 • අත්තිකාරම් B ගිණුමට අදාළ ගෙවීම් කිරීම
 • අත්තිකාරම් B අවසන් ගිණුම සකස්කිරීම
 • අවසන් ගිණුම් සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයීම
 • විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු ලබාදීම
 • අමාත්‍යාංශයේ සියලු ම නිලධාරීන්ගේ වැටුප් හා දීමනා ඇතුලු සියලු ම ගෙවීම් කටයුතු

 
නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ගණකාධීකාරී (ප්‍රාග්ධන වියදම්) 011-2784834 1423  011-2784834 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 ගණකාධීකාරී (පුනරාවර්නත වියදම්) 011-2785263 1424  011-2785263  
සරප්   1429    
 ශාඛාව 011-2784834 1434/1476 011-2784834