පාසල් කටයුතු

49

 ආර්.එම්.එම්.රත්නායක
අතිරේක ලේකම් (පාසල් කටයුතු)
1 වන මහල 

නම තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ආර්.එම්.එම්.රත්නායක අතිරේක ලේකම් 011-2784990  1112 011-2784990  

පාසල් පුස්තකාල සංවර්ධන ඒකකය

දැක්ම
ප්‍රජා සංවේදී විනය ගරුක හා වගකීම් සහගත දරු පරපුරක් බිහිකිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ඉගෙනුම් නිපුණතා ලබා ගැනීමට ඉවහල්වන්නා වූ එක් අංගයක්වන පත පොත කියවීම සඳහා සියලුම පාසල් සිසුන් හුරු කරවීම.

මෙහෙවර ප්‍රකාශය

ඉගෙනුම්-ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියෙහි එලදායීතාව, ගුණාත්මකභාවය හා කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරමින් අධ්‍යාපනයේ සමානාත්මතාවය තහවරු කරනු පිණිස දිවයිනේ සියළුම සිසුන්ට පොත් කියවීමේ පහසුකම් ළඟාකර දීමේ අරමුණින් පාසල් පුස්තකාල හා ඉගෙනුම් සම්පත් මධ්‍යස්ථාන හා එහි භාවිතයන් සංවර්ධනය කිරීම.

පාසල් පුස්තකාල සංවර්ධන ඒකකයෙන් ඉටුකෙරෙන ප්‍රධාන කාර්යයන්
පාසල් සඳහා පුස්තකාල පොත් මිලදී ගැනීමට ප්‍රතිපාදන ලබාදීම
• පාසල් පුස්තකාල අධීක්ෂණය හා සිසුන්ගේ කියවීම් ප්‍රවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රමවේද සහ උපකරණ හඳුන්වා දීම
• පාසල් පුස්තකාලවල සේවය කරන ගුරු පුස්තකාලයාධිපතිවරුන් සහ පුස්තකාල කාර්යමණ්ඩලය වෙනුවෙන් දිශාභිමුඛ වැඩසටහන් සහ පූර්ව සේවා වැඩසටහන් පැවැත්වීම
• ගුරු පුස්තකාලයාධිපතිවරුන් සහ පුස්තකාල කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා සේවාස්ථ පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම
• ගුරු පුස්තකාලයාධිපතිවරුන් හා කාර්ය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධනය කරගැනීම පිණිස අවස්ථා සැපයීම
• පාසල් පුස්තකාල කළමනාකරණයේ විධිමත් බව සඳහා අවශ්‍ය වන තීන්දු තීරණ ගැනීම හා අදාළ චක්‍රලේඛ උපදෙස් සම්පාදනය කිරීම
• පාසල් පුස්තකාල සඳහා ලී බඩු සහ උපකරණ සැපයීම
• Room to Read ආයතනය සමඟ එක්ව කරන පුස්තකාල පහසුකම් සංවර්ධන කටයුතු
• පුස්තකාල ද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ පද්ධති හඳුන්වා දීම
• “කලණ මිතුරු - පොත් සුමිතුරු” කියවීම් ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන වාර්ෂිකව ක්‍රියාත්මක කිරීම
• ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශන උපදේශක මණ්ඩලය හා එක්ව පාසල් පුස්තකාල සඳහා නිර්දේශිත ග්‍රන්ථ නාමාවලියක් වාර්ෂිකව ප්‍රකාශයට පත් කිරීම

  

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ 011 2784841 1951  011 2787334  
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ 0112787334  1491    
 ශාඛාව   1480    

මුස්ලිම් පාසල් සංවර්ධන ශාඛාව

 

දැක්ම

මුස්ලිම් ආගමික සංස්කෘතික සාරධර්ම අන්‍යනතාවකින් යුත් සිසු පිරිසකට නිපුණතා සංවර්ධනයක් ලබා දීම තුළින් සමස්ත අධ්‍යාපන ඉලක්ක කරා ළඟා වීම සඳහා දායකත්වය ලබා දීම


මෙහෙවර ප්‍රකාශය

රටේ  අනාගතය වන වර්තමාන  දරු  පරපුරේ දැනුම, කුසලතා, ආකල්ප  සහ නිපුණතා වර්ධනය කරමින් අධ්‍යාපන ගුණාත්මක සංවර්ධනය තුළින් රටේ සංවර්ධන කාර්යයට  මුස්ලිම් ප්‍රජාව දායක වීම


ශාඛාවේ කාර්යයන්

 • මුස්ලිම් පාසල් කාල සටහන් සකස්කිරීම
 • මුස්ලිම් පාසල්වල අධ්‍යාපන කළමනාකරණ තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම
 • මුස්ලිම් පාසල්වල අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු කිරීම
 • මුස්ලිම් පාසල්වලට ඉගෙනුම් උපකරණ ලබා දීම
 • අති දුෂ්කර මුස්ලිම් පාසල් නඟා සිටුවීම
 • අඛණ්ඩ පාසල් ඇගයීම් වැඩසටහන් සකස් කර ක්‍රියාත්මක කිරිම
 • මුස්ලිම් පාසල් විදුහල්පතිවරුන්ගේ කාර්යක්ෂම කළමනාකරණය තුළින් කුසලතා සංවර්ධනය කිරීම
 • උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වල මුස්ලිම් පාසල් නැවත ස්ථාපිත කිරීමට සහායවීම
 • ජාතික මිලාද්-නබි (මොහොමද් නබිතුමාගේ උපන්දිනය) උත්සවය පාසල් මට්ටමින් පැවැත්වීම
 • අරාබි භාෂාව පාසල් ළමුන් අතර ප්‍රචලිත කිරීමට කටයුතු සංවිධානය කිරීම
 • පාසල් යන වයසේ පසුවුව ද විවිධ හේතූන් මත පාසල් හැර යන මුස්ලිම් ගැහැණු ළමයි නැවත පාසල් ගතකිරීම තුළින් ඔවුන්ට අවශ්‍ය නිසි අධ්‍යාපනය ලබාදීම

 

නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ 011-2785818 1306 011-2785818   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1389
   
 ශාඛාව 011-2785818 1381    

විදේශ ආයතන හා විදේශ කටයුතු ශාඛාව

දැක්ම

ජාත්‍යන්තරයෙන් උකහා ගත හැකි සියලු යහපත් අධ්‍යාපනික ක්‍රියාවලි තුළින් ක්ෂේත්‍රයේ වෘත්තිකයන් සංවර්ධනය කරා  ශ්‍රී ලාංකීය අනන්‍යතාවය රඳවමින්  ජාත්‍යන්තර සමාජය තුළ විශිෂ්ඨත්වය කරා එළඹීම


මෙහෙවර ප්‍රකාශය
ජාත්‍යන්තර අධ්‍යාපන නවීකරණයන් තුළින් මෙරට සාමාන්‍ය අධ්‍යාපන පද්ධතියේ වෘත්තිකයන් සංවර්ධනය පදනම් කරගත් විදේශ ක්‍රියාකාරකම් වෙත යොමු කොට එතුළින් ක්ෂේත්‍රය තුළ සමස්ථ වෘත්තීය සංවර්ධනයක් ඇති කර ජාත්‍යන්තර ප්‍රවනතාවන්ට සරිලන දක්ෂ පුරවැසියන් බිහිකිරීම


ශාඛාවේ කාර්යයන්

 • ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ නිලධාරීන්ගේ නාම යෝජනා විදේශ පුහුණු / අධ්‍යයන හා රාජකාරීමය කටයුතු සඳහා  ඉදිරිපත් කිරීම
 • ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ නිලධාරීන්ගේ රාජකාරීමය  විදේශ ගමන් (පුහුණු / අධ්‍යයන ද ඇතුළත්ව) සඳහා අභ්‍යන්තර පරිපාලනමය රාජකාරී
 • විදේශ පුහුණු / අධ්‍යයන / රාජකාරී සඳහා නිලධාරීන් තෝරා ගැනීමට හා වැඩසටහන් සමාලෝචනයට දායක වීම
 • විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අවශ්‍යතා අනුව තොරතුරු සැපයීම සම්බන්ධීකරණය හා අදාළ රාජකාරී (ද්වි පාර්ශ්වික හා බහු පාර්ශ්වික ගිවිසුම් සම්බන්ධව)
 • රාජකාරීමය විදේශ ගමන් යෙදෙන්නන්ගේ දත්ත පදනමක් පවත්වාගෙන යාම
 • ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ විදේශිකයන්ගේ අවශ්‍යතාව අනුව වීසා ලබාදීම හා දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධ නිර්දේශ කිරීම

 
 නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ 011-2785476 1315 011-2785476  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1316    
 ශාඛාව 011-2785476 1317    

මානව සම්පත් සංවර්ධන ශාඛාව

 

දැක්ම
අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ පරමාර්ථ ප්‍රශස්ථ ආකාරයට ළගා කර ගැනීමට හැකිවන පරිදි සියලු මානව  සම්පත්වල නිපුණතාවන්ගේ ධාරිතාව සංවර්ධනය කිරීම


මෙහෙවර ප්‍රකාශය
පවත්නා මානව සම්පත්වල නිපුණතා හා ඌණතා අතර පරතරය හඳුනාගනිමින් දේශීය හා විදේශීය පුහුණු අවස්ථා ලබා දෙමින් මානව සම්පත් කළමනාකරණ මූලධර්ම හා විධිමත් සැලසුම් සහගත මානව සම්පත් සංවර්ධන ප්‍රතිපත්තියක් ගොඩ නගා ඒ අනුව අධ්‍යාපන පද්ධතියේ නිලධාරීන්, විදුහල්පතිවරු ඇතුළු සියලු මානව සම්පත්වල නිපුණතා ධාරිතාව වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය අධ්‍යයන, සැලසුම් හා මෙහෙයවීම් සිදු කිරීම

 

ශාඛාවේ කාර්යයන්

 • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහා මානව සම්පත් සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීම
 • වාර්ෂික පුහුණු අවශ්‍යතා ගණනය කිරීම
 • දේශීය හා විදේශීය පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • පුහුණු හා සංවර්ධනයට අදාළ මානව සම්පත් තොරතුරු පද්ධතියක් සැකසීම හා යාවත්කාලීන කිරීම
 • පුහුණු වැඩසටහන්වල ප්‍රතිපෝෂණ ක්‍රියාමාර්ග විශ්ලේෂණය කිරීම


නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ 011 2784566 1341  011 2784566  
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1343    
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1344    
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1342    
 ශාඛාව 011 2784566 1341 / 1343