වාණිජ හා ව්‍යාපාර අධ්‍යයන ශාඛාව

 
 

වාණිජ සතිය

වාණිජ සතිය 2019 ජූලි මස 01 දින ආරම්භ කර 2018 ජූලි මස 05 දිනෙන් අවසන් වේ.