සුරක්ෂා - පුවත්

Display # 
Title
සුරක්ෂා චක්‍රලේඛය (2019/24)
2019 වසර සඳහා සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණ ප්‍රතිලාභ ලබාදීම ක්‍රියාත්මකයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඊට අදාළ එකඟතා ගිවිසුමට එළඹෙයි
2018-12-01 පසු සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණ වැඩසටහන ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට අයදුම්පත් සෘජුව ම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත යොමු කරන්න
සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණ වැඩසටහන අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකයි
සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණ ප්‍රතිලාභ ඉහලට
සුරක්ෂා සිසු රක්ෂණයේ ප්‍රතිලාභීන්ගේ ප්‍රතිලාභ වැඩිකිරීමට පියවර
සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණ ප්‍රතිලාභ ලබා දීම පුළුල් කෙරේ
සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණයේ ප්‍රතිලාභ වේගවත්ව සිසුන් අතට... මේ වනවිට රුපියල් මිලියන 40 ක ප්‍රතිලාභ ගෙවා අවසන් සිසුන් මිලියනයකට සුරක්ෂා රක්ෂණ කාඩ් පත ලබා දී අවසන්
සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණයේ ප්‍රතිලාභ වේගවත් ව සිසුන් වෙතට මේ වනවිට රුපියල් මිලියන 27ක ප්‍රතිලාභ ගෙවා අවසන්
සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණයේ ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීම වේගවත් වේ.. දැනටමත් ලක්ෂ 70 ක ප්‍රතිලාභ දරුවන් අතට.