ඌව පළාත

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස්

ගරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය

ඌව පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය කාර්යාලය,ඌව පළාත් සභාව,රජවීදීය,බදුල්ල

055-2231907

055-2231908
පළාත් අධ්‍යපන ලේකම්

පළත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ඌව පළාත් සභාව, බදුල්ල

055-2222820,

055-2230962

පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, වෙලගෙදර පාර, බදුල්ල

055-2223178

055-2223178

අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව,වෙලගෙදර පාර,බදුල්ල

055-2225414

055-2222713
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, වෙලගෙදර පාර, බදුල්ල

055-2224902

055-2222713