ඌව පළාත

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්
 චාමර සම්පත් දසනායක මහතා

ගරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය

ඌව පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය කාර්යාලය,ඌව පළාත් සභාව,රජවීදීය,බදුල්ල

055-2231907

055-2231908

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ජි.ඒ.එම්.එස්.පී.අඹන්වෙල මිය පළාත් අධ්‍යපන ලේකම්

පළත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ඌව පළාත් සභාව, බදුල්ල

055-2222820,

055-2230962 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ආර්.එම්.පී. රත්නායක මහතා

පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, වෙලගෙදර පාර, බදුල්ල

055-2223178

055-2223178 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ආර්.එම්.තිලකරත්න මහතා

අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව,වෙලගෙදර පාර,බදුල්ල

055-2225414

055-2222713 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">pThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එල්.ඩී.එස්.පියන්ත ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, වෙලගෙදර පාර, බදුල්ල

055-2224902

055-2222713 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.