ගම්පොළ කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්
ජී.ජි.ඒ.ෙප්‍රමසිරි මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, ගම්පොළ

081-2352695

081-2352695  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ආර්.ඒච්.ඒන්.ඒන්.රණසිංහ මහතා ගණකාධිකාරී  - එම - 081-2352267    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.