මහනුවර කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
ඩබ්ලිව්.ඒම්.විෙජ්රත්න මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මහනුවර

081-2202045

081-2202045  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

පී.පී.සී.එස්.ජේ. පතිරගේ මහතා

ගණකාධිකාරී

- එම - 081-2203773    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.