කටුගස්තොට කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය දුරකතන අංක ෆැක්ස් e-තැපැල්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කටුගස්තොට

081-2499684

081-2499684  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ගණකාධිකාරී

එම -

081-2497847

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.