කටුගස්තොට කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය දුරකතන අංක ෆැක්ස් e-තැපැල්
වයි.ඒම්.සී.ඩී.යාපාරත්න මහත්මිය

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කටුගස්තොට

081-2499684

081-2499684  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
පී.ඒච්.අාර්.පී.කුමාර මහතා

ගණකාධිකාරී

එම -

081-2497847

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.