තෙල්දෙණිය කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන
කාර්යාලය, තෙල්දෙණිය

081-2374435

081-2374435

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ගණකාධිකාරී

- එම - 081-2374435    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.