ගලේවෙල කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, ගලේවෙල

066-2289303

066-2289303

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ගණකාධිකාරී - එම - 066-2288060    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.