නාඋල කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්

පී.ජි.එම්.වනසිංහ මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, නාඋල

066-2246103

066-2246103

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ජී.පී.පී. ජයලත් මිය

ගණකාධිකාරී

- එම - 066-3683825