විල්ගමුව කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්

ඩබ්.එම්.එච්. අලගොඩ මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, විල්ගමුව

066-2250102

066-2250054

066-2250054

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

එල්.ඩබ්ලිව්.එල්.සී.ප්‍රදීප් මහතා

ගණකාධිකාරී - එම -

066-2250200