හැටන් කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
පී.ශ්‍රීදරන් මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හැටන්

051-2225720

051-2225720

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ජී.ඒ.ටී.එන්.ගොඩගෙදර මහත්මිය

ගණකාධිකාරී

- එම - 051-2225720