හඟුරන්කෙත කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
ආර්.පී.ආනන්දසිරි මහතා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හඟුරන්කෙත

081-2369509

081-2369509

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

පී.එච්.ආර්.පී. කුමාර මහතා

ගණකාධිකාරී

- එම -

081-38814992