කොත්මලේ කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කොත්මලේ

052-2259873

052-2259873

 

ගණකාධිකාරී

එම - 052-2259880