නුවරඑළිය කලාපය

Designation Official Address Tel.No. Fax e-mail

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, නුවරඑළිය

052-2222311

052-2222311

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ගණකාධිකාරී

- එම -

052-2222312