වලපනේ කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
ඩී.එම්.එස්.කරුණාරත්න මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, වලපනේ

052-2279461

052-2279461

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

එම්.පී.එම්.දිසානායක මහත්මිය

ගණකාධිකාරී

- එම -

052-2279111