අක්කරෙයිපත්තු කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
ඒ.එල්.එම්. කාසිම් මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, අක්කරෙයිපත්තු

067-2277324

067-2277336

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

කේ. රිස්වි යාසර් මහතා

ගණකාධිකාරී

- එම - 067-2277330 067-2277325