දෙහිඅත්තකණ්ඩිය කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්
එන්.එස්. ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහතා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, දෙහිඅත්තකණ්ඩිය

027-2250174

027-2250232

 

කේ. ෆාසීල් මහතා

ගණකාධිකාරී

- එම - 027-2250232 - එම -