සමන්තුරේ කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්
එම්.එස්.නජීම් මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, සමන්තුරේ

067-2260701

067-2261150

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඒ.එච්. තස්තීක් මහතා

ගණකාධිකාරී

- එම -

067-2260003

067-2260003