මඩකලපුව මධ්‍යම කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මඩකලපුව මධ්‍යම, එරාවුර්

065-2240834

065-2241043

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ගණකාධිකාරී - එම -

065-2240874

065-2241043