කල්කුඩා කලාපය

Name Designation Official Address Tel.No. Fax e-mail
එස්. ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණරාජා මහත්මිය

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කල්කුඩා

065-2258130

065-2257365

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

වී. ගනේෂාමූර්ති මහත්මිය

ගණකාධිකාරී

- එම-

065-2258137

- එම -