කන්තලේ කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්

බී.එම්.එස්.එස්.එස්. බස්නායක මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කන්තලේ

026-2234256

026-2234013

 

එල්.ඩබ්.එන්.සී. පරතීප් මහතා

ගණකාධිකාරී

- එම -

026-2234545

- එම-