ත්‍රිකුණාමලය කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්
එන්. විජේන්ද්‍රන්  මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, ත්‍රිකුණාමලය

026-2222166

026-2222442

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ජී. පාර්තීපන් මහත්මිය

ගණකාධිකාරී

- එම - 026-2222041 - එම-