යාපනය කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක ෆැක්ස් e-තැපැල්
එස්. උතයකුමාර් මහතා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, යාපනය

021-2221488

   

කේ. පර්තීපන් මහතා

ගණකාධිකාරී

- එම -

021-2222647