තෙන්නමරච්චි කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, චාවකච්චේරි

021-2270013

 021-2270013  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ගණකාධිකාරී

- එම -

021-3215024