වඩමාරච්චි කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෙැක්ස් e-තැපැල්
එස්. නන්තකුමාර්  මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, වඩමාරච්චි. පේදුරුතුඩුව

021-2260291

 021-2264125  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ආර්. චන්ද්‍රදාස් මහතා

ගණකාධිකාරී

- එම - 021-2264162