කිලිනොච්චි කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
කේ. මුරුකවෙල් මහතා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කිලිනොච්චි

021-2285721

   

ආර්.ආර්.කේ.එස්.  ගනේගොඩ මහතා

ගණකාධිකාරී

- එම - 021-2285416