කිලිනොච්චි කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කිලිනොච්චි

021-2285721

   

ගණකාධිකාරී

- එම - 021-2285416