මුලතිව් කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්
එම්. රාජ්කුමාර් මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මුලතිව්

021-2290017

 021-2290015  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ටී. තිව්‍යරූබන් මහතා

ගණකාධිකාරී

- එම -

021-2290015