තුනුක්කායි කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්
එල්.එම්. වෙනිටන්  මහත්මිය

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, තුනුක්කායි, මාන්කුලම්

024-3244865

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඒ.එම්.ආර්.එස්. අතපත්තු මහතා

ගණකාධිකාරී

- එම -

024-3248539