මඩු කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
ඒ.ජේ. කෲස් මහතා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, අන්දන්කුලම්, අඩම්පන්

023-4920438

 023-3232727  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඒ.යූ.ඩී. ප්‍රේමතිලක මහතා

ගණකාධිකාරී

- එම - 023-3233854