මන්නාරම කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මන්නාරම

023-2222311

023-2222286   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ගණකාධිකාරී

- එම - 023-2222286