වවුනියා දකුණ කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්
එස්. ඇන්ටන් සෝමරාජා  මහත්මිය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,
වවුනියා දකුණ, වවුනියා

024-2222165

 024-2223622  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ආර්. ආනන්තරාණි මහත්මිය

ගණකාධිකාරී

- එම -

024-2222026