කැකිරාව කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්

ජේ.කේ.වී.ඒ. ජයලත් මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කැකිරාව

025-2264233

025-2264233

 

ජේ.කේ.එම්.වී.කේ. ජයසිංහ මහතා

ගණකාධිකාරී

- එම - 025-3898303